Betingelser

Generelt
Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra sunesport.no og hengekøye.no til forbrukere og forhandlere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Er du under 18 år kan du bare handle på postoppkrav eller betale ved levering. Du kan også få en foresatt til å foreta handelen for deg.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i Forbrukerkjøpsloven, Angrerettloven, Markedsføringsloven, Personopplysningsloven, ehandelsloven og Kjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post og tekstmelding til mobiltelefon (SMS).
 
Parter beskrevet
Selger:

Sune Sport AS
Østre Aker vei 203
0975 OSLO
Telefon: 23 23 00 51
E-post: post@sunesport.no
Org.nummer: 993471860
 
Kjøper: Person eller firma som er oppgitt som kjøper i bestillingen
 
Bestilling
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.
 
Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi prøver å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive- og trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling, eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser:
Forbruker: Alle priser er oppgitt i Norske kroner inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til frakt, emballasje m.m.

Forhandler: Forhandlere har egne forhandlerpriser på våre produkter. Disse blir først synlig etter at kunden er godkjent av oss som forhandler og logger inn etter mottatt forhandlerbekreftelse og webtilgang. Forhandler får også oppgitt våre anbefalte utsalgspriser inkl. mva. som et opplysningsfelt på hvert produkt. Alle kjøpspriser er oppgitt ekskl. mva.

Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil, får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra vår side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken, kan vi ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Betaling
Kjøpesummen kan etter kundens eget valg gjøres opp gjennom postoppkrav, faktura eller kredittkort. Alle ordrer mottatt med alternativet faktura blir kredittvurdert. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 150,- + frakt tur/retur av gjeldende ordre for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Betaling med Lindorff Faktura
Hvem skal du som kunde kontakte ved spørsmål om faktura eller delbetaling?
Du som kunde henvender deg til vår samarbeidspartner Lindorff for alle spørsmål rundt 
faktura og dine delbetalinger enten via e-post bill.@lindorff.no eller telefon 23 17 11 56.

Finnes det en webtjeneste for kunder som har gjort fakturakjøp?
Lindorff tilbyr en webtjeneste (bill.lindorff.no) hvor dine kunder som har gjort fakturakjøp 
kan se status på sine betalinger, endre forfallsdato på sin faktura, oppdatere sine opplysninger eller søke om delbetalingsavtale.
 
Levering og forsinkelse
Sending av produkter vi har på lager skjer 1-5 virkedager etter ordredato angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av kunden, det vil si når kunden har fått produktene i sin besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi informere kunden om dette så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør.

Befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
 
Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene har blitt skadet under transporten eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Har produktet blitt skadet på veien?
Dersom din bestilling har blitt skadet under frakt finner du informasjon om hva du skal gjøre her:
 
Postnord
Hvis varen er skadet under transport med Postnord, skal følgende gjøres:
Mottaker anmerker skade på sjåførens håndterminal/fraktbrev.
Sikre dokumentasjon via foto (emballasje og varen).
Kontakt Postnords kundeservice straks på telefon 09300.
La gods og emballasje være intakt inntil saken er avklart.
Informer oss på nettbutikk@sunesport.no
Følgende informasjon må være med:
Bilder av skaden.
Ordrenummer.
Postnords referansenummer.

Posten
Hvis varen er skadet under transport med Posten, skal følgende gjøres:
Ta vare på emballasje samt produktene.
Registrer en retur hos nettbutikk@sunesport.no.
Når du har fått godkjent retur går du til posten med den skadde forsendelsen og emballasjen.
Sammen med posten skriver du ut en skademelding.
Postens skademelding sendes til Sune Sport AS sammen med godkjent retur fra Sune Sport AS og den skadde varen.
Lovverket henviser til at du gjør ting "innen rimelig tid" og vi tillater oss å tolke dette i denne sammenheng til når du har hentet/mottatt produktet.

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002
Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget, feilen gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangel (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen, eller deler av den, ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig pr. brev eller e-post. Kontaktinformasjon finner du under ”Kontakt oss” på www.sunesport.no. Bekreftelse på mottak av reklamasjonshenvendelsen vil komme på mail til den mailadressen som kunden har registrert i sin kundeprofil.

Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:
- Holde kjøpesummen tilbake
- Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
- Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsatt at varen er i samme stand og mengde)
- Kreve erstatning
 
Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen (vi tolker dette til at tiden løper fra tingen er kvittert inn til Sune Sport AS), har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.
 
Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.
 
Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Sune Sport AS, betaler ikke Sune Sport AS disse utgiftene.

Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema, enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i original emballasje eller tilsvarende, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Salgspant
Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Sune Sport AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.
 
Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Sune Sport AS er ansvarlig for betaling av de ytelser Sune Sport AS eller Sune Sport AS sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nåværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Sune Sport AS sin side.
 
Ekstraordinære forhold
Sune Sport AS er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Sune Sport AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Sune Sport AS kontroll, og som Sune Sport AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
 
Sune Sport AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Sune Sport AS sin side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Sune Sport AS forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.
 
Force majeure
Er Sune Sport AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller hvis en slik leveringsplikt blir urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Sune Sport AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.
 
Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler.
 
Forbehold
Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende
 
Kopibeskyttelse
Alt innhold på disse nettsidene er Sune Sport AS eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet av bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene, vekt, bilder/grafikk, design, layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Sune Sport AS.